Diktátor šťastných detí ( a smutných „tiež-matiek“ )

Autor: Erik Bogdan | 6.11.2012 o 14:57 | (upravené 6.11.2012 o 18:50) Karma článku: 4,83 | Prečítané:  819x

  Povedzme, že sa mi splnil sen a som diktátorom pomyselného štátu, nie nepodobného tomu nášmu. Ako diktátor, princeps inter patres, určite nie som žiaden demokrat ani parlamentársky mäkkýš. Záleží mi iba na jednom: aby moji občania boli spokojní, lebo vidia a veria, že systém funguje a je dobrý. To mi zaručí, že ma ako diktátora budú naďalej podporovať. S trochou rozumu môžem vládnuť desiatky rokov, nie ako tie krátkozraké „demokraticky zvolené" vlády so životnosťou iba na pár rokov, na jedno obdobie. S nimi nie je spokojný nikdy nikto - a preto sa striedajú, či skôr, sú striedané. Povedzme teda, že mi podriadení hlásia nespokojnosť mnohých občanov s rozhodovaním o rozvodoch a najmä o zverovaní detí po rozvode. Zamyslím sa deň-dva - viac nepotrebujem, som predsa diktátor. Nakoľko mám fakt veľké právomoci a nikto mi do toho nekafre, výsledkom je zopár jednoduchých zákonov.  

Takže ustanovujem toto: Občania sú si rovní v právach a povinnostiach; táto rovnosť platí pre všetky životné situácie, platí pred zákonom a pred súdom. Rodičia sú si rovní pred, počas a po skončení manželstva: súd nebude nijako prihliadať na špecifické úlohy alebo spôsoby starostlivosti rodičov o dieťa, ak bola rodičmi do rozvratu rodiny dokázateľne spoločne vykonávaná. Pri absencii objektívnych a riadne dokázaných dôvodov sú rodičia povinní uznávať rovnosť svojich práv a povinností voči dieťaťu s tým, že práva dieťaťa majú prednosť pred právami rodičov. V tejto súvislosti a za účelom ochrany práv dieťaťa budú obmedzené niektoré inak bežné občianske práva rodičov ( napríklad právo pohybu a pobytu, vycestovania do zahraničia apod. ), okrem prípadu rozhodnutia a súhlasu všetkých členov rodiny. Dieťa je hmotným, psychickým, citovým, duševným a duchovným majetkom oboch rodičov, a to oboch rodičov rovnakou mierou. Zároveň sú rodičia psychickým, citovým, duševným a duchovným majetkom dieťaťa, a to obaja rodičia rovnakou mierou. Ochrana tejto špecifickej formy vlastníctva je zaručená zákonom a štátom. Právnu ochranu dieťaťa a ochranu jeho záujmov zabezpečí špeciálny právny zástupca, pridelený súdom. Dĺžka rozvodového konania je stanovená maximálne na 6 mesiacov, vrátane konania o zverení detí a vrátane konania o vysporiadanie BSM, a to bez výnimiek. Súd bude mať za účelom splnenia tejto lehoty povinnosť prejednávať tieto prípady buď prioritne alebo prostredníctvom špecializovaných sudcov ( senátov ). Dĺžku konania neovplyvní prípadné znalecké dokazovanie, obmedzené na maximálny počet 2 posudkov počas jedného konania. Počnúc dňom rozpadu rodiny alebo dňom návrhu, podľa toho, čo nastane skôr, súd zverí deti predbežným opatrením do striedavej starostlivosti rodičov, a to až do konečného rozhodnutia vo veci ( t.j. maximálne na 6 mesiacov ); súd tak neurobí iba v odôvodnených prípadoch. Odôvodneným prípadom je iba riadne dokázaná ( prípadne uznaná ) rodičovská nespôsobilosť. Pri rozhodovaní o finančných otázkach súd prihliadne nielen na situáciu do rozvodu manželstva, ale aj na situáciu, ktorá nastane po rozvode a po realizácii zamýšľaného rozhodnutia súdu, a to tak, aby ani jeden z rodičov nebol rozvodom finančne výrazne znevýhodnený. Táto zásada neplatí v prípade zverenia detí výlučne jednému rodičovi, teda iba vo výnimočných prípadoch. Odmena právnych zástupcov každého z rodičov a právneho zástupcu dieťaťa je stanovená paušálne za jeden prípad rozvodu ( vrátane konania o zverení detí ). Výška tejto paušálnej odmeny je stanovená na 2-násobok spoločného mesačného príjmu oboch rodičov v čase rozpadu rodiny alebo v čase podania návrhu na rozvod, podľa toho, čo nastalo skôr. Podľa hodnoty spoločného majetku manželov, ktorý sa má rozdeliť, bude stanovená pohyblivá čiastka odmeny právnych zástupcov, maximálne však do výšky 2-násobku paušálnej odmeny. Kolízny opatrovník detí bude povinný predložiť súdu riadne vyplnený formulár, ktorý bude obsahovať kvantifikovateľné, objektívne a racionálne zistenia zo šetrení u oboch rodičov a detí, ako aj ich postojov k zvereniu detí po rozvode, ich hmotných pomerov, ich rodičovskej a morálnej spôsobilosti vychovávať deti a pôsobiť pozitívne na ich vývoj. Prvé zo šetrení bude vykonané do 2 týždňov po podaní návrhu na rozvod alebo po zistení o vzniku situácie rozchodu rodičov, podľa toho, čo nastalo skôr. Šetrenia budú opakované, vykonané minimálne 3-krát v priebehu 6 mesiacov konania o rozvod. Kolízny pracovník bude zároveň poverený zostreným dozorom nad rodinou, v rámci svojich právomocí podľa zákona o sociálnej kuratele, so zameraním na rešpektovanie a dodržiavanie rovnakého rozsahu práv a povinností rodičov v starostlivosti o deti. Všetky zistenia kolízneho opatrovníka budú poskytnuté právnemu zástupcovi dieťaťa a právnym zástupcom rodičov na ich vecné náklady. Pred posledným pojednávaním predloží kolízny opatrovník svoju záverečnú správu s odporúčaním riešenia otázky zverenia detí; prípadné neodporúčanie striedavej starostlivosti bude kolíznym opatrovníkom detí riadne doložené a zdôvodnené. Znalecké dokazovanie, vykonané výlučne súdom určeným znalcom, bude mať stanovenú pevnú a paušálnu sumu za jeden posudok a bude vykonané najneskôr do 1 mesiaca po podaní návrhu na rozvod alebo po zistení o vzniku situácie rozchodu rodičov, podľa toho, čo nastalo skôr. Súd pri rozhodovaní o rozvode a zverení detí zohľadní mieru zavinenia toho-ktorého rodiča na rozpade vzťahu a rodiny a tiež skutočnosť, ktorý z rodičov prípadne mení svoje bydlisko v rozsahu väčšom ako 25 km od pôvodného bydliska. Rodičovi, ktorý mení svoje bydlisko, je zakázané premiestniť so sebou i deti, okrem písomného a notársky overeného súhlasu druhého rodiča alebo prípadu, kedy dokázateľne hrozí dieťaťu ( alebo rodičovi ) nebezpečenstvo alebo ujma. Za dokázateľné nebezpečenstvo sa považuje iba stíhanie políciou za čin priamo ovplyvňujúci jeho rodičovskú spôsobilosť, ukončené právoplatným odsúdením; v opačnom prípade ( vrátane obvinenia ), platí prezumpcia neviny občana a povinnosť kolízneho opatrovníka sledovať rodinu. Rodič, ktorý nedodržiava zásadu rovnosti rodičov a napriek uvedeným pravidlám bráni druhému rodičovi bezdôvodne v styku s deťmi a druhému rodičovi tak svojvoľne odopiera výkon bežnej rodičovskej starostlivosti v rozsahu ako pred rozchodom rodičov alebo podľa ich písomnej dohody, bude pri dokázanom porušení postihnutý nasledovne: 1.stupeň - Odobratie rodinných prídavkov - Odobratie daňového bonusu - Zrušenie príspevkov na zdravotné poistenie od zamestnávateľa takého rodiča, resp. od štátu 2.stupeň = sankcie 1.fázy doplnené o: - Finančná pokuta vo výške 1/3 príjmu, v prospech štátu - Prepadnutie výživného ( ak bolo stanovené ), v prospech špeciálneho účtu detí 3.stupeň = sankcie predošlých fáz doplnené o: - Zmena zverenia dieťaťa 4. stupeň - trest odňatia slobody v rozsahu 1-3 roky nepodmienečne. Výnimku, zmiernenie trestu a/alebo amnestiu udelí podľa vlastného uváženia na verejnom pojednávaní diktátor. Uvedené sankcie udelí súd s platnosťou od 1.dňa nasledujúceho týždňa po zistení dokázaného porušenia a bude od nich upustené iba v prípade, že k porušeniu nedôjde v priebehu 2 po sebe nasledujúcich mesiacov. Kontrolou bude poverený kolízny opatrovník detí v spolupráci s príslušnými orgánmi. Striedavá osobná starostlivosť je prioritnou formou starostlivosti, ak nenastal prípad, ktorý by ju výslovne vylučoval – teda prípad ohrozenia dieťaťa ( prípad rodičovskej nespôsobilosti ). Vzdanie sa práva a povinnosti starostlivosti o deti nie je povolené. Výlučná starostlivosť rodiča o deti je možná iba v odôvodnených prípadoch, resp. v prípade detí do 2 rokov – i v takom prípade bude druhému rodičovi zaručené právo styku v rozsahu minimálne 25% a maximálne 40% mesačného časového fondu. Rozsah striedavej starostlivosti môže byť dohodnutý rodičmi, prípadne bude navrhnutý kolíznym opatrovníkom na základe požiadaviek rodičov a detí, odporúčania súdneho znalca a vlastného podloženého názoru. Súd rozhodne prioritne o striedavej starostlivosti pre deti vo veku od 2 rokov; toto rozhodnutie bude možné revidovať najskôr po uplynutí 1 roka riadneho a neprerušovaného praktizovania tejto formy starostlivosti alebo na požiadanie jedného z rodičov, podložené objektívnymi skutočnosťami a dôkazmi, pričom záujem dieťaťa požívať rovnakou mierou starostlivosť oboch rodičov v rovnakej miere, kvalite a kvantite bude uprednostnená pred situáciou, potrebami a požiadavkami rodičov. Akékoľvek dokázané porušenie princípu rovnosti občanov a vyššie uvedených pravidiel zo strany úradníkov bude sankcionované finančnou pokutou vo výške 2/3 mesačného príjmu, opakovane počas obdobia minimálne 3 mesiacov. Diktátor ďalej zváži stanovisko nadriadeného takého úradníka k prípadnému odvolaniu úradníka a jeho nahradenie iným občanom. Rozhodnutia ovplyvnené dokázaným porušením princípu rovnosti budú automaticky zrušené, s okamžitou platnosťou a bez možnosti odvolania. Prípadné výrazne neuspokojivo riešené prípady bude riešiť priamo diktátor. Ako diktátor vám zaručujem, že k nespravodlivostiam, krivdám, bolesti, citovým, duševným, psychickým stratám na celý život – ku ktorým kvôli rozvodom dochádza denno-denne v našej krásnej demokratickej republike by v mojom štáte nikdy nedošlo.
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Gašpar podporil konšpirácie, vyvolal pochybnosti o šéfovi polície

Podpis pod vyhlásením plným dezinformácií by mal Gašpar podľa prezidenta Kisku vysvetliť.

EKONOMIKA

Nezamestnaní opravujú hrady za milióny, niektorí chodia do práce opití

Na projekte pracujú ľudia sedem mesiacov.

PRIMÁR

Chrípka prerástla do celoslovenskej epidémie

Počet chorých za uplynulé týždne vzrástol o tretinu, očkovaných je primálo.


Už ste čítali?