Diktátor šťastných detí ( a smutných „tiež-matiek“ )

Autor: Erik Bogdan | 6.11.2012 o 14:57 | (upravené 6.11.2012 o 18:50) Karma článku: 4,83 | Prečítané:  836x

  Povedzme, že sa mi splnil sen a som diktátorom pomyselného štátu, nie nepodobného tomu nášmu. Ako diktátor, princeps inter patres, určite nie som žiaden demokrat ani parlamentársky mäkkýš. Záleží mi iba na jednom: aby moji občania boli spokojní, lebo vidia a veria, že systém funguje a je dobrý. To mi zaručí, že ma ako diktátora budú naďalej podporovať. S trochou rozumu môžem vládnuť desiatky rokov, nie ako tie krátkozraké „demokraticky zvolené" vlády so životnosťou iba na pár rokov, na jedno obdobie. S nimi nie je spokojný nikdy nikto - a preto sa striedajú, či skôr, sú striedané. Povedzme teda, že mi podriadení hlásia nespokojnosť mnohých občanov s rozhodovaním o rozvodoch a najmä o zverovaní detí po rozvode. Zamyslím sa deň-dva - viac nepotrebujem, som predsa diktátor. Nakoľko mám fakt veľké právomoci a nikto mi do toho nekafre, výsledkom je zopár jednoduchých zákonov.  

Takže ustanovujem toto: Občania sú si rovní v právach a povinnostiach; táto rovnosť platí pre všetky životné situácie, platí pred zákonom a pred súdom. Rodičia sú si rovní pred, počas a po skončení manželstva: súd nebude nijako prihliadať na špecifické úlohy alebo spôsoby starostlivosti rodičov o dieťa, ak bola rodičmi do rozvratu rodiny dokázateľne spoločne vykonávaná. Pri absencii objektívnych a riadne dokázaných dôvodov sú rodičia povinní uznávať rovnosť svojich práv a povinností voči dieťaťu s tým, že práva dieťaťa majú prednosť pred právami rodičov. V tejto súvislosti a za účelom ochrany práv dieťaťa budú obmedzené niektoré inak bežné občianske práva rodičov ( napríklad právo pohybu a pobytu, vycestovania do zahraničia apod. ), okrem prípadu rozhodnutia a súhlasu všetkých členov rodiny. Dieťa je hmotným, psychickým, citovým, duševným a duchovným majetkom oboch rodičov, a to oboch rodičov rovnakou mierou. Zároveň sú rodičia psychickým, citovým, duševným a duchovným majetkom dieťaťa, a to obaja rodičia rovnakou mierou. Ochrana tejto špecifickej formy vlastníctva je zaručená zákonom a štátom. Právnu ochranu dieťaťa a ochranu jeho záujmov zabezpečí špeciálny právny zástupca, pridelený súdom. Dĺžka rozvodového konania je stanovená maximálne na 6 mesiacov, vrátane konania o zverení detí a vrátane konania o vysporiadanie BSM, a to bez výnimiek. Súd bude mať za účelom splnenia tejto lehoty povinnosť prejednávať tieto prípady buď prioritne alebo prostredníctvom špecializovaných sudcov ( senátov ). Dĺžku konania neovplyvní prípadné znalecké dokazovanie, obmedzené na maximálny počet 2 posudkov počas jedného konania. Počnúc dňom rozpadu rodiny alebo dňom návrhu, podľa toho, čo nastane skôr, súd zverí deti predbežným opatrením do striedavej starostlivosti rodičov, a to až do konečného rozhodnutia vo veci ( t.j. maximálne na 6 mesiacov ); súd tak neurobí iba v odôvodnených prípadoch. Odôvodneným prípadom je iba riadne dokázaná ( prípadne uznaná ) rodičovská nespôsobilosť. Pri rozhodovaní o finančných otázkach súd prihliadne nielen na situáciu do rozvodu manželstva, ale aj na situáciu, ktorá nastane po rozvode a po realizácii zamýšľaného rozhodnutia súdu, a to tak, aby ani jeden z rodičov nebol rozvodom finančne výrazne znevýhodnený. Táto zásada neplatí v prípade zverenia detí výlučne jednému rodičovi, teda iba vo výnimočných prípadoch. Odmena právnych zástupcov každého z rodičov a právneho zástupcu dieťaťa je stanovená paušálne za jeden prípad rozvodu ( vrátane konania o zverení detí ). Výška tejto paušálnej odmeny je stanovená na 2-násobok spoločného mesačného príjmu oboch rodičov v čase rozpadu rodiny alebo v čase podania návrhu na rozvod, podľa toho, čo nastalo skôr. Podľa hodnoty spoločného majetku manželov, ktorý sa má rozdeliť, bude stanovená pohyblivá čiastka odmeny právnych zástupcov, maximálne však do výšky 2-násobku paušálnej odmeny. Kolízny opatrovník detí bude povinný predložiť súdu riadne vyplnený formulár, ktorý bude obsahovať kvantifikovateľné, objektívne a racionálne zistenia zo šetrení u oboch rodičov a detí, ako aj ich postojov k zvereniu detí po rozvode, ich hmotných pomerov, ich rodičovskej a morálnej spôsobilosti vychovávať deti a pôsobiť pozitívne na ich vývoj. Prvé zo šetrení bude vykonané do 2 týždňov po podaní návrhu na rozvod alebo po zistení o vzniku situácie rozchodu rodičov, podľa toho, čo nastalo skôr. Šetrenia budú opakované, vykonané minimálne 3-krát v priebehu 6 mesiacov konania o rozvod. Kolízny pracovník bude zároveň poverený zostreným dozorom nad rodinou, v rámci svojich právomocí podľa zákona o sociálnej kuratele, so zameraním na rešpektovanie a dodržiavanie rovnakého rozsahu práv a povinností rodičov v starostlivosti o deti. Všetky zistenia kolízneho opatrovníka budú poskytnuté právnemu zástupcovi dieťaťa a právnym zástupcom rodičov na ich vecné náklady. Pred posledným pojednávaním predloží kolízny opatrovník svoju záverečnú správu s odporúčaním riešenia otázky zverenia detí; prípadné neodporúčanie striedavej starostlivosti bude kolíznym opatrovníkom detí riadne doložené a zdôvodnené. Znalecké dokazovanie, vykonané výlučne súdom určeným znalcom, bude mať stanovenú pevnú a paušálnu sumu za jeden posudok a bude vykonané najneskôr do 1 mesiaca po podaní návrhu na rozvod alebo po zistení o vzniku situácie rozchodu rodičov, podľa toho, čo nastalo skôr. Súd pri rozhodovaní o rozvode a zverení detí zohľadní mieru zavinenia toho-ktorého rodiča na rozpade vzťahu a rodiny a tiež skutočnosť, ktorý z rodičov prípadne mení svoje bydlisko v rozsahu väčšom ako 25 km od pôvodného bydliska. Rodičovi, ktorý mení svoje bydlisko, je zakázané premiestniť so sebou i deti, okrem písomného a notársky overeného súhlasu druhého rodiča alebo prípadu, kedy dokázateľne hrozí dieťaťu ( alebo rodičovi ) nebezpečenstvo alebo ujma. Za dokázateľné nebezpečenstvo sa považuje iba stíhanie políciou za čin priamo ovplyvňujúci jeho rodičovskú spôsobilosť, ukončené právoplatným odsúdením; v opačnom prípade ( vrátane obvinenia ), platí prezumpcia neviny občana a povinnosť kolízneho opatrovníka sledovať rodinu. Rodič, ktorý nedodržiava zásadu rovnosti rodičov a napriek uvedeným pravidlám bráni druhému rodičovi bezdôvodne v styku s deťmi a druhému rodičovi tak svojvoľne odopiera výkon bežnej rodičovskej starostlivosti v rozsahu ako pred rozchodom rodičov alebo podľa ich písomnej dohody, bude pri dokázanom porušení postihnutý nasledovne: 1.stupeň - Odobratie rodinných prídavkov - Odobratie daňového bonusu - Zrušenie príspevkov na zdravotné poistenie od zamestnávateľa takého rodiča, resp. od štátu 2.stupeň = sankcie 1.fázy doplnené o: - Finančná pokuta vo výške 1/3 príjmu, v prospech štátu - Prepadnutie výživného ( ak bolo stanovené ), v prospech špeciálneho účtu detí 3.stupeň = sankcie predošlých fáz doplnené o: - Zmena zverenia dieťaťa 4. stupeň - trest odňatia slobody v rozsahu 1-3 roky nepodmienečne. Výnimku, zmiernenie trestu a/alebo amnestiu udelí podľa vlastného uváženia na verejnom pojednávaní diktátor. Uvedené sankcie udelí súd s platnosťou od 1.dňa nasledujúceho týždňa po zistení dokázaného porušenia a bude od nich upustené iba v prípade, že k porušeniu nedôjde v priebehu 2 po sebe nasledujúcich mesiacov. Kontrolou bude poverený kolízny opatrovník detí v spolupráci s príslušnými orgánmi. Striedavá osobná starostlivosť je prioritnou formou starostlivosti, ak nenastal prípad, ktorý by ju výslovne vylučoval – teda prípad ohrozenia dieťaťa ( prípad rodičovskej nespôsobilosti ). Vzdanie sa práva a povinnosti starostlivosti o deti nie je povolené. Výlučná starostlivosť rodiča o deti je možná iba v odôvodnených prípadoch, resp. v prípade detí do 2 rokov – i v takom prípade bude druhému rodičovi zaručené právo styku v rozsahu minimálne 25% a maximálne 40% mesačného časového fondu. Rozsah striedavej starostlivosti môže byť dohodnutý rodičmi, prípadne bude navrhnutý kolíznym opatrovníkom na základe požiadaviek rodičov a detí, odporúčania súdneho znalca a vlastného podloženého názoru. Súd rozhodne prioritne o striedavej starostlivosti pre deti vo veku od 2 rokov; toto rozhodnutie bude možné revidovať najskôr po uplynutí 1 roka riadneho a neprerušovaného praktizovania tejto formy starostlivosti alebo na požiadanie jedného z rodičov, podložené objektívnymi skutočnosťami a dôkazmi, pričom záujem dieťaťa požívať rovnakou mierou starostlivosť oboch rodičov v rovnakej miere, kvalite a kvantite bude uprednostnená pred situáciou, potrebami a požiadavkami rodičov. Akékoľvek dokázané porušenie princípu rovnosti občanov a vyššie uvedených pravidiel zo strany úradníkov bude sankcionované finančnou pokutou vo výške 2/3 mesačného príjmu, opakovane počas obdobia minimálne 3 mesiacov. Diktátor ďalej zváži stanovisko nadriadeného takého úradníka k prípadnému odvolaniu úradníka a jeho nahradenie iným občanom. Rozhodnutia ovplyvnené dokázaným porušením princípu rovnosti budú automaticky zrušené, s okamžitou platnosťou a bez možnosti odvolania. Prípadné výrazne neuspokojivo riešené prípady bude riešiť priamo diktátor. Ako diktátor vám zaručujem, že k nespravodlivostiam, krivdám, bolesti, citovým, duševným, psychickým stratám na celý život – ku ktorým kvôli rozvodom dochádza denno-denne v našej krásnej demokratickej republike by v mojom štáte nikdy nedošlo.
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza. Veríme, že ju vyrieši so cťou.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.


Už ste čítali?